Tijdens kantooruren (9.00 - 17.00uur)

026-3794394

Verzorgen van audiovisuele techniek

De algemene leveringsvoorwaarden van Designed 2 Rock. Tenzij schriftelijk anders aangegeven zijn deze voorwaarden bindend. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Designed 2 Rock Beeld, Licht & Geluidstechniek, hierna te noemen “Designed 2 Rock”, gevestigd te Duiven (Gelderland).


Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Designed 2 Rock sluit met een natuurlijke- of rechtspersoon als wederpartij.
2. Alle hiervan afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de wederpartij gebezigde algemene voorwaarden of condities voor, danwel wordt door de wederpartij in enig geschrift daar naar verwezen, zijn voor Designed 2 Rock niet bindend.
3. Met een afwijking van deze voorwaarden kan door Designed 2 Rock slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden ingestemd.
4. In deze voorwaarden wordt het begrip “zaken” gehanteerd ter aanduiding van alle licht-, geluid- en beeldapparatuur, alsmede alle aanverwante producten, diensten en materialen, in de ruimste zin des woords, die Designed 2 Rock verkoopt, verhuurt, ontwerpt of fabriceert.

Artikel 2: OVEREENKOMSTEN EN AANBIEDINGEN
1. Een overeenkomst komt tot stand indien Designed 2 Rock een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.
2. Alle aanbiedingen van de zijde van Designed 2 Rock zijn voor Designed 2 Rock vrijblijvend, totdat door Designed 2 Rock een opdracht is aanvaard. Zij zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door Designed 2 Rock verstrekte gegevens zijn niet bindend.
3. Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van lonen, arbeidsvoorwaarden sociale- of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantie- premies en dergelijke worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van Designed 2 Rock komen, is Designed 2 Rock bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften. Alle door Designed 2 Rock opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten, en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. Designed 2 Rock behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

Artikel 3: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen goederen moeten zijn geleverd bedraagd 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien wij U hetgeen besteld niet binnen 30 dagen kunnen leveren, heeft U het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten, wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, die afzonderlijk zullen worden gefactureerd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Het risico betreffende zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
5. Indien het door toedoen van de wederpartij niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten, behoudt Designed 2 Rock zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Designed 2 Rock stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarbinnen de wederpartij Designed 2 Rock in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Designed 2 Rock gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van één maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Designed 2 Rock het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen.
8. Designed 2 Rock is bevoegd om terzake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij (gedeeltelijke) vooruitbetaling of zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Artikel 4: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat Designed 2 Rock tijdig kan beschikken over de voor het verrichten van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen. De wederpartij overlegt hierover met Designed 2 Rock, indien hij dit nodig acht. Designed 2 Rock dient op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang te krijgen tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Tevens dient Designed 2 Rock tijdig te kunnen beschikken over voldoende gelegenheid voor aanlevering en opslag van apparatuur en hulpmiddelen. Ook dient Designed 2 Rock te kunnen beschikken over aansluitmogelijkheden voor benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water en dergelijke. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij.
2. De kosten voor voldoening aan voornoemde verplichtingen zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Designed 2 Rock heeft het recht de werkzaamheden c.q. opdracht naar eigen inzicht, eventueel in gedeelten en eventueel door inschakeling van derden uit te voeren.
4. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Designed 2 Rock niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Designed 2 Rock gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
5. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Designed 2 Rock en de wederpartij te worden overeengekomen en zonodig schriftelijk te worden bevestigd. Meerwerk zal apart bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5: TRANSPORT VAN BESTELDE ZAKEN
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Designed 2 Rock te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Designed 2 Rock is verantwoordelijk voor de levering totdat de wederpartij heeft getekend voor ontvangst.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door Designed 2 Rock voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen, één en ander comform het bepaalde in artikel 3.

Artikel 6: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en onmiddellijk ter kennis van Designed 2 Rock te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Designed 2 Rock binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Designed 2 Rock.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Designed 2 Rock te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7 van artikel 8 in aanmerking genomen.
4. Indien een reclame niet binnen de hiervoor bedoelde termijnen aan Designed 2 Rock kenbaar is gemaakt worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. worden de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
7. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 7: BEPALINGEN M.B.T. HUUR EN VERHUUR VAN ZAKEN
1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen Designed 2 Rock en de wederpartij, betrekking hebbende op beeld-, licht- en/of geluidsapparatuur en/of andere door Designed 2 Rock te huur aangeboden zaken.
2. De huurperiode, de huurprijs, eventueel de annuleringsregeling en specifieke afspraken m.b.t. de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.
3. Designed 2 Rock is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.
4. De wederpartij dient de zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij binnen 24 uur na ontvangst aan Designed 2 Rock door te geven.
5. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of op- en afbouwwerkzaamheden buiten de schuld van Designed 2 Rock, alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
6. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.
7. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Designed 2 Rock.
8. Tijdens de huurperiode is de wederpartij verplicht de gehuurde zaken te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden die buiten de schuld van de wederpartij tot schade kunnen lijden. Bij gebreke hiervan is de wederpartij hoofdelijk aansprakelijk tot vergoeding van de door Designed 2 Rock geleden schade. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.
9. Defecten aan de gehuurde zaken alsmede schade en verlies c.q. diefstal dienen direct schriftelijk aan Designed 2 Rock te worden gemeld onder opgave van alle bijzonderheden.
10. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Designed 2 Rock, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Designed 2 Rock.
11. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in goede staat en in de emballage waarin het is aangeleverd, op te leveren.
12. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode is de wederpartij een in redelijkheid door Designed 2 Rock te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Designed 2 Rock op volledige schadevergoeding.
13. Eventuele kosten van ondermeer vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.
14. De wederpartij vrijwaart Designed 2 Rock tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Designed 2 Rock via verhuur ter beschikking gestelde zaken.
15. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Designed 2 Rock. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij aldus evenmin toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ter gebruik af te staan zonder dit schriftelijk te melden aan Designed 2 Rock.
16. In geval van beslaglegging op de gehuurde zaken, waaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit direct aan Designed 2 Rock te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger direct mede te delen, dat de gehuurde zaken eigendom zijn van Designed 2 Rock.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. Designed 2 Rock kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die Designed 2 Rock bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Designed 2 Rock - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Designed 2 Rock nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Designed 2 Rock gesloten verzekering.
4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Designed 2 Rock zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Designed 2 Rock tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
6. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van één jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Designed 2 Rock tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
7. Indien door Designed 2 Rock geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen Designed 2 Rock en de wederpartij gelden.
8. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt Designed 2 Rock de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
9. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de apparatuur, zaken, materialen etc., die Designed 2 Rock tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

Artikel 9: PRIJZEN
1. Door ons opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die ons tot meer werkzaamheden of kosten noodzaakt dan dat wij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mochten verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. De opdrachtgever moet ons op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten wijzen.

Artikel 10: BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen en dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Designed 2 Rock daartoe op de offerte en/of factuur vermelde rekening.
2. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de wederpartij van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een rente van 1,5% cumulatief
per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
3. Designed 2 Rock is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de wederpartij te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door Designed 2 Rock enige verdere leverantie wordt gedaan.
4. Het niet voldoen door de wederpartij aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidsstelling geeft Designed 2 Rock het recht zijn werkzaamheden en/of leveringen op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van Designed 2 Rock vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Designed 2 Rock verschuldigde, met inbegrip van incasso-, deurwaarders-, juridisch adviesen advocatenkosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan Designed 2 Rock verschuldigde met een minimum van € 150,00

Artikel 11: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Designed 2 Rock is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van door Designed 2 Rock samengestelde en geassembleerde licht- geluid- of beeldconfiguraties en ontwerpen, rapporten, tekeningen, software modellen en dergelijke, die op deze configuraties betrekking hebben.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Designed 2 Rock voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan Designed 2 Rock verschuldigde, komt aan de wederpartij inzake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

Artikel 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Designed 2 Rock behoudt zich het eigendom voor van alle aan de wederpartij geleverde zaken, zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Designed 2 Rock uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van zaken en/of verrichtingen van diensten en/of werkzaamheden, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2. Zolang de wederpartij nog geen eigenaar van de zaken is, is de wederpartij slechts gerechtigd de zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.
3. Indien de wederpartij in verzuim is met zijn verplichtingen jegens Designed 2 Rock, is Designed 2 Rock gerechtigd de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan de wederpartij geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.
4. De wederpartij is verplicht Designed 2 Rock direct schriftelijk te informeren over het feit, dat derden rechten doen gelden op zaken waarop volgens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 13: OVERMACHT
1. Indien nakoming van datgene waartoe Designed 2 Rock krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden wordt verhinderd door overmacht is Designed 2 Rock gerechtigd de levering op te schorten zo lang de overmachtstoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Designed 2 Rock de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten, zulks zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Designed 2 Rock onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, vergaan van goederen tijdens transport, sabotage, onlusten, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, oorlogsgevaar, iedere vorm van terrorisme, mobilisatie, uitvoer- of invoerbelemmeringen.

Artikel 14: ANNULERING/ONTBINDING
1. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Designed 2 Rock daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij verplicht, naast vergoeding aan Designed 2 Rock van ten minste 30% van de afgesproken prijs, tot afname van reeds bestelde zaken, al dan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Designed 2 Rock ter zake.
3. De (huur)overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surseance van betaling verkrijgt of aanvraagt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, op andere wijze het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen verliest, alsmede indien namens de fiscus bodembeslag wordt gelegd.
4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 15: BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle overeenkomsten van Designed 2 Rock met zijn wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit en/of samenhangend met een overeenkomst tussen Designed 2 Rock en zijn wederpartij zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht en zullen, wanneer behorende tot de competentie van een rechtbank.

Artikel 16: WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld en/of gewijzigd in juli 2012. Bij wijzigingen in de algemene voorwaarden komen daarmee direct de voorgaande algemene voorwaarden te vervallen.

Broodkruimel

 

  • Geen verhuur aan particulieren.
  • Alleen voor projectverhuur.
  • Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
  • Beschikbaarheid, wijzigingen en/of typefouten voorbehouden.
  • Bekijk onze voorwaarden voor de verhuur.

Geen verhuur aan particulieren.
Alleen voor projectverhuur.
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Bekijk onze voorwaarden voor de verhuur.
Wijzigingen en/of typefouten voorbehouden.